fbpx

De dienst "Camperstop.com" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Facile Media. Aan het gebruik van Camperstop.com zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Camperstop.com te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Facile Media schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1   Op Camperstop.com is een platform voor camperreizen: camperplaatsen bekijken, beoordelen en recensies geven; routeplanning.
1.2   Om Camperstop.com te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3   U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Facile Media mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Facile Media heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4   Met Camperstop.com worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Facile Media voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden Camperstop.com te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 Daarnaast is het verboden bij Camperstop.com
• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
• informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• voor commerciële doeleinden in te zetten;
en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
2.3 Indien Facile Media constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Facile Media zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Facile Media zonder waarschuwing ingrijpen.
2.4 Indien naar het oordeel van Facile Media hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Facile Media of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Facile Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Facile Media is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5 Facile Media is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6 Facile Media kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Facile Media van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Facile Media spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2 Facile Media onderhoudt Camperstop.com actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Facile Media dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3 Facile Media mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Camperstop.com aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Facile Media zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De dienst Camperstop.com, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Facile Media. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Facile Media, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst wordt eigendom van Facile Media. Facile Media heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Facile Media.
4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Facile Media besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
4.5 Indien u informatie stuurt naar Facile Media, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6 Facile Media zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Camperstop.com, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Facile Media daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Facile Media zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
4.7 Indien Facile Media constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Facile Media gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Facile Media maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Camperstop.com.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1 Aan het gebruik van Camperstop.com is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per jaar verschuldigd en wel vooraf.
5.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Facile Media, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Facile Media beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2 Facile Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Facile Media meldt.
6.4 In geval van overmacht is Facile Media nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan een jaar.
7.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3 Facile Media kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1 Facile Media mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2 Facile Media zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Camperstop.com worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Facile Media gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Facile Media wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 Facile Media is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Camperstop.com of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.